Integracja harmonogramowania produkcji dFLEX Gantt z systemami ERP/MRP

Dlaczego warto integrować z ERP/MRP?

Systemy ERP/MRP zazwyczaj nie przechowują danych na tyle szczegółowych, aby wystarczyły do utworzenia i zarządzania harmonogramem produkcji. Natomiast przetwarzają informacje o tym, co należy wyprodukować, dla kogo, na kiedy i w jakiej ilości.

Jeśli Twój system oferuje pełne wsparcie dla TPP, tym lepiej – dFLEX Gantt dostosuje się do Twoich wymagań i w pełni wykorzysta potencjał drzemiący w Twoim systemie ERP/MRP.

UWAGA!

dFLEX Gantt, równie dobrze może działać jako samodziely system i posiadanie systemu ERP/MRP nie jest konieczne do jego działania.


Import danych z ERP/MRP do dFLEX Gantt

W zależności od wymagań, system dFLEX Gantt może pobierać różne dane z systemu ERP/MRP, a dokładna specyfikacja udostępnianych informacji jest tworzona na etapie wdrożenia. Informacje, które dFLEX Gantt może pobierać z systemu ERP/MRP to:

 • Zlecenia produkcyjne
  • Technologia produkcji zlecenia
  • Ilość zlecona
  • Żądany termin wykonania zlecenia
 • Zamówienia obce (w niektórych ERP określane jako „zlecenie sprzedaży”)
  • Ilość zlecona
  • Żądany termin realizacji zlecenia
 • Technologia produkcji
  • Surowce do produkcji
  • Marszruta technologiczna
  • Czasy TPZ i TJ
 • Kartoteka surowców
 • Kartoteka wyrobów

Eksport danych z dFLEX Gantt do systemu ERP/MRP

W zależności od wymagań, system dFLEX Gantt może udostępniać systemom trzecim różne informacje.  Informacje mogą być udostępniane za pomocą plików tekstowych, plików XML, usług sieciowych (WebServices) lub bazy danych. Dokładna specyfikacja udostępnianych informacji jest tworzona na etapie wdrożenia.

dFLEX Gantt udostępnia takie informacje jak:

Dla zlecenia produkcyjnego:

 • Planowana data rozpoczęcia i zakończenia zlecenia.
 • Faktyczna data rozpoczęcia i zakończenia zlecenia.
 • Rozkład prac dla zlecenia; ilość i czas trwania awarii, przestojów, pracy faktycznej; analiza czasu jednostkowego i czasów przezbrojeń dla zlecenia.
 • Postęp wykonania zlecenia.
 • Ilość dobrych i braków; przyczyny powstawania braków.

Dla zamówienia obcego (zlecenia sprzedaży):

 • Planowana data rozpoczęcia i zakończenia zamówienia.
 • Faktyczna data rozpoczęcia i zakończenia zamówienia.
 • Rozkład prac w rozbiciu na poszczególne zlecenia produkcyjnego, również jeśli są wykonywane na różnych liniach produkcyjnych czy działach.
 • Wszystko to co dla zlecenia produkcyjnego.

Dla karty technologicznej (w przypadku integracji z systemem Golem OEE):

 • Analiza normatywów technologicznych, alterowanie odchyleń dla czasów Tj, TPZ.

Główne zalety integracji dFLEX Gantt z systemem MRP/ERP.

Automatyzacja pracy

Informacje raz wpisane do systemu ERP/MRP zasilają system harmonogramowania bez potrzeby ręcznego przepisywania tych samych informacji, dzięki czemu planista skupia się na harmonogramie a nie na przepisywaniu danych z innego systemu.

Centralne zarządzanie danymi z poziomu ERP/MRP

Integracja ma charakter adaptacyjny, tj. dFLEX Gantt staje się systemem zależnym od ERP/MRP, dzięki czemu nie ma potrzeby ręcznej synchronizacji danych w kartotekach (maszyn, narzędzi, itd.) czy słowników (jednostki miary, magazyny, itd.).

Niektóre podobne rozwiązania w obszarze harmonogramowania produkcji posiadają funkcjonalność pokrywającą się z funkcjami systemu ERP/MRP, szczególnie w zakresie struktur materiałowych (BOM), generowania zleceń oraz kontroli poziomu zapasów, a także zarządzania Technologicznym Przygotowaniem Produkcji.

Taka sytuacja może doprowadzić do problemów z synchronizacją danych pomiędzy systemami. dFLEX Gantt prezentuje inne podejście; dodaje niezbędną funkcjonalność poszerzając możliwości systemem ERP – a z drugiej strony oferuje podejście adaptacyjne za pomocą, którego można jasno określić obszary, które mają pozostać w sferze kompetencji systemu ERP/MRP, a które mają być zarządzane przez dFLEX Gantt.

Całkowicie automatyczna integracja

Wszystkie aspekty integracji pomiędzy systemami nie wymagają żadnej interakcji użytkowników.

 

Automatyczna dwukierunkowa integracja.

Integracja działa całkowicie automatycznie i nie wymaga żadnej obsługi ze strony użytkowników.

dFLEX Gantt nie tylko pobiera dane z systemów zewnętrznych, ale także może udostępniać dane na temat planu produkcji czy realizacji produkcji wg konkretnych wymagań.

Import z arkuszy kalkulacyjnych.

dFLEX Gantt może pobierać dane z arkuszy kalkulacyjnych takich jak pliki MS Excel w formacie ustalonym lub użytkownika lub klienta.

Obsługa dowolnych danych.

dFLEX Gantt może pobierać dane o zamówieniach lub zleceniach produkcyjnych z dowolnych systemów ERP, plików tekstowych, XML czy usług sieciowych (Web Services).